Yazdır
PDF

RİSK ANALİZLERİ

30 Haziran 2012 tarihli 28339 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki ;
İşverenin Genel Yükümlülüğü

MADDE 4
c) Risk Değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

NEDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMALIYIZ ?

İşyerinde risk değerlendirmesi yapmak mevzuat yönünde zorunlu olduğu gibi, ülkenin geleceği açısından da oldukça önemlidir. İşyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda büyük maddi kayıplar meydana gelmektedir. Halbuki, gerek iş kazaları gerekse meslek hastalıkları, nedenleri önceden belirlenerek alınacak tedbirlerle önlenebilecek vakalardır. Önceden belirleme de uygulanan işlemlerin toplamına risk analizi denir.

4857 sayılı İş Kanununun 1. maddesinde: "Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir." 77. maddesinde "İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar." hükümleri yer almaktadır. Bu yasanın 78. maddesine dayanılarak çıkarılmış olan yönetmeliklerde işveren, işyerinde risk değerlendirmesi yapılmasından sorumlu tutulmuştur.

Risk değerlendirmesi sadece yapılması zorunlu bir gereklilik olarak görülmemeli, işletmenin geleceği yönünden önemi üzerinde de durulmalıdır. Risk değerlendirmesi yapmak geleceğe yönelik projeksiyonların hazırlanmasına da ışık tutacaktır. Çünkü, risk değerlendirmesi işverene, işletmenin durumu hakkında yeterli bilgi sağlayacak, üretimde sürprizle karşılaşma durumunu ortadan kaldıracak ve geleceğe güvenle bakmasına katkıda bulunacaktır.

I-İşletmeye sağlayacağı yararlar:
İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik yapılacak bu çalışmaların
sonucunda alınacak önlemlerle;
İşletmenin sağlık giderleri azalacak
Tazminat giderleri azalacak
Güvenli çalışma ortamında verimlilik artacak
Üretimde kalite yükselecek
İşletme güven ve prestij kazanacak
Pazar payı yükselecek
Ekonomik yönden güçlü hale gelecekTİR.